Měly by se na škole vyučovat základy ekonomiky?


O tom, že finanÄní gramotnost a znalost základů ekonomiky je důležitá, není pochyb. ZvláštÄ› v dneÅ¡ní dobÄ›, kdy se o nás stát nepostará a je v podstatÄ› na každém ÄlovÄ›ku, aby si nÄ›jak zajistil peníze na stáří. Je tedy jasné, že by ji bylo vhodné nÄ›jak zvýšit. Jednou z možností je zavedení hodin ekonomiky na Å¡kolách. Zde ovÅ¡em není až tak jisté, zda to bude fungovat.

 

šetřit bychom měli všichni

 

PÅ™ednÄ› je potÅ™eba si uvÄ›domit, že ekonomika není zrovna jednoduchá vÄ›c, a pro dítÄ› může být pochopení jejích nuancí až příliÅ¡ nároÄné. JistÄ›, existují urÄité základní principy, avÅ¡ak ty mají tolik výjimek, že je v podstatÄ› není možné vyjmenovat vÅ¡echny. I to je důvod, proÄ se uÄí hlavnÄ› na vysokých Å¡kolách.

 

Dnes ji najdeme pÅ™edevším tam, a také na specializovaných stÅ™edních Å¡kolách. Je vÅ¡ak otázkou, zda by nemÄ›la být Äástí vÅ¡eobecného vzdÄ›lávání, podobnÄ› jako Äeský jazyk Äi dÄ›jepis, a vyuÄována na vÅ¡ech stÅ™edních Å¡kolách a uÄiliÅ¡tích. Musíme si totiž uvÄ›domit, že navzdory oÄekávání se studenti tÄ›mto vÄ›cem nenauÄí od svých rodiÄů, neboÅ¥ ti je také neznají. Musí tedy mít nÄ›jaký jiný zdroj, ke kterému se mohou obrátit. Sami se o ni totiž nejspíše zajímat nezaÄnou. A tím zdaleka nejlepším je bezesporu Å¡kola.

 

finanÄní gramotnost je důležitá

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda o to sami studenti a jejich rodiÄe stojí. Bohužel, ekonomika u nás má povÄ›st ponÄ›kud „lepších“ vÄ›d, které nejsou pro každého. VÄ›tÅ¡ina má tedy za to, že je příliÅ¡ nároÄná a pÅ™edevším zbyteÄná, neboÅ¥ ji v životÄ› nebudou potÅ™ebovat. Jak se vÅ¡ak ukazuje, není to tak docela pravda. A je pravdÄ›podobné, že se tento trend bude v budoucnu jen zvyÅ¡ovat.

 

Bylo by tedy rozhodnÄ› dobré zahodit veÅ¡keré pÅ™edsudky a namísto toho zaÄít ekonomiku vnímat jako to, co ve skuteÄnosti je – vÄ›da, jejíž základy by mÄ›l znát každý z nás, už jen v zájmu vlastního pÅ™ežití. Není totiž pochyb o tom, že budoucí důchodci na tom budou pomÄ›rnÄ› Å¡patnÄ›. Je tedy nutné, aby se vÄas nauÄili, jak se o sebe finanÄnÄ› postarat.