Výlet je organizační forma vyučování, ale…


Tvrdit, že výlet není organizaÄní forma vyuÄování, by bylo ponÄ›kud zavádÄ›jící. Mluvíme-li vÅ¡ak o formÄ› vyuÄování, urÄitÄ› musíme vzít na vÄ›domí, že musí mít pÅ™edevším odpoÄinkovÄ›-rekreaÄní charakter. I na výletÄ› lze plnit výchovnÄ›-vzdÄ›lávací cíle, mÄ›lo by se tak dít ale vždy nenásilnou, příjemnou a pro vÅ¡echny zúÄastnÄ›né pÅ™ijatelnou formou. Å kolní výlety je tÅ™eba vždy důkladnÄ› organizaÄnÄ› zabezpeÄit, což až do nedávna spoÄívalo pouze na bedrech uÄitele. Pokud má být tedy hlavním organizátorem výletu uÄitel, jako výhodné se jeví, aby na jeho přípravÄ› participovali také žáci.

Školní výlety RIKITAN

Je pravda, že dneÅ¡ní doba klade na uÄitele opravdu vysoké nároky, nejen co se samotného vyuÄovacího procesu týÄe (Å¡kola hrou), ale jsou zatěžováni i velkým množstvím tvorby nejrůznÄ›jších dokumentů, přípravami a uskuteÄňováním projektů, a tak podobnÄ›. Ve snaze usnadnit uÄitelům jejich práci a odlehÄit jejich povinnostem rozhodli jsme se pÅ™evzít organizaci a samotné provedení Å¡kolních výletů na svá bedra. Více na naÅ¡ich skvÄ›lých webových stránkách.