Hurá pod vodu


Základem by mÄ›l být potápÄ›Äský průkaz, a to ten mezinárodní. Jenže, vÅ¡ichni víme, jak to chodí. Jeho cena není zrovna malá a buÄte tedy pÅ™ipraveni na Äástku pÅ™es deset tisíc, ovÅ¡em bez závÄ›reÄného ponoru, který budete platit základnÄ›. To jest té, kde budete ponor provádÄ›t. Obavy nejsou na místÄ›, průkaz udÄ›láte celkem bez potíží. Ty vÅ¡ak mohou nastat jeÅ¡tÄ› pÅ™ed žádostí, protože je tÅ™eba doložit potvrzení lékaÅ™e. To stojí u každého jinak, takže zde se odhadovat moc nedá.  

Nuže, když máte za sebou formality, zaÄne váš výcvik. Ten se odehrává z vÄ›tší Äásti na souÅ¡i, kde se vyuÄuje teorie. Ve vodÄ›, tedy u nás v bazénu si pak vÅ¡e zkoušíte. Tady se odehrají vaÅ¡e první ponory s přístrojem. Ty další již budou na volné vodÄ›. Tam také bude závÄ›r zkouÅ¡ek.  

pod hladinou

Nu a když obdržíte průkaz, tak můžete do vody a pÄ›knÄ› pod hladinu, ale je tÅ™eba mít na pamÄ›ti, že tu nejste na hÅ™iÅ¡ti, kde, když zakopnete, můžete bez problémů vstát a pokraÄovat. Tady pod vodou se vám může vymstít kdejaká volovinka, proto se nauÄte, vlastnÄ› už víte, kdo to je divemaster. Toho nebo nÄ›koho zkuÅ¡ené berte vždy s sebou pod hladinu, a to minimálnÄ› dvacetkrát. RadÄ›ji tÅ™icet krát. Nemusí vás vůbec ruÅ¡it, ale jen bude po ruce. Dokud prostÄ› nebudete dÄ›lat základní vÄ›ci automaticky, není to dobÅ™e. OstatnÄ› chyby se může dopustit i zkuÅ¡ený potápÄ›Ä, jenže ten ví, jak to napravit a vÄ›tÅ¡inou nezaÄne panikaÅ™it.  

podmořský život

Jakmile budete mít první ponory za sebou, můžete si udÄ›lat další kurz a to pokroÄilý, kde už se stanete skoro profesionálem. Zde se již ceny liší natolik, že je nelze udat ani orientaÄnÄ›.  

Na potápÄ›ní v moÅ™i vám staÄí ten základní, ale berte si s sebou průvodce, který místa potápÄ›ní zná a vy je nebudete muset hledat. On vás ihned navede tam, kde je skuteÄnÄ› nÄ›co vidÄ›t. A pokud budete chtít vidÄ›t víc a víc, není problém se s ním domluvit na delší spolupráci.